25 náhodných otázek

Otázka číslo 1
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060369
Body: 2

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně:


A) Opustit tunel.
B) Vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení.
C) Vypnout osvětlení vozidla.


Otázka číslo 2
Kapitola: 6
Číslo otázky: 11070004
Body: 1

Nesvítí-li potkávací světlo na straně přivrácené do středu vozovky:


A) vozidlo smí být užito v provozu pouze při rychlosti jízdy maximálně 40 km/h.
B) vozidlo smí být užito v silničním provozu bez omezení.
C) vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.


Otázka číslo 3
Kapitola: 3
Číslo otázky: 08100011
Body: 2

Silniční linkovou osobní dopravou se rozumí:


A) Pravidelné poskytování přepravních služeb na určené trase dopravní cesty, při kterém cestující vystupují a nastupují na předem určených zastávkách.
B) Pravidelné poskytování přepravních služeb za úplatu na trase, při které cestující nastupují a vystupují na místech, která si sami určí.
C) Nepravidelné poskytování přepravních služeb na libovolné trase, při které cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách


Otázka číslo 4
Kapitola: 4
Číslo otázky: 16010005
Body: 1

Co vám říká tato dopravní značka?


A) Upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vlevo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
B) Přikazuje jízdu ve směru vlevo bezprostředně před značkou.
C) Upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.


Otázka číslo 5
Kapitola: 7
Číslo otázky: 11040011
Body: 2

Řidičské oprávnění skupiny C lze udělit jen žadateli, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny:


A) A.
B) B.
C) T.


Otázka číslo 6
Kapitola: 2
Číslo otázky: 10060038
Body: 2

Motorové vozidlo:


A) je pouze vozidlo poháněné vlastním motorem.
B) je vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou, tramvaj a trolejbus.
C) je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus.


Otázka číslo 7
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06050419
Body: 2

Vozka, který řídí potahové vozidlo, je:


A) Jezdcem na zvířeti.
B) Průvodcem vedených a hnaných zvířat.
C) Řidičem.


Otázka číslo 8
Kapitola: 6
Číslo otázky: 06060427
Body: 1

Na téže nápravě musí být používány:


A) Pneumatiky stejného rozměru a značky.
B) Pneumatiky stejného rozměru bez ohledu na homologaci a typ dezénu.
C) Pouze shodné pneumatiky, přičemž shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky.


Otázka číslo 9
Kapitola: 4
Číslo otázky: 21100015
Body: 1

Tato dopravní značka:


A) Přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům.
B) Informuje řidiče o přednosti v jízdě před protijedoucími vozidly.
C) Zakazuje vjezd více jak dvou vozidel v jednom směru jízdy.


Otázka číslo 10
Kapitola: 5
Číslo otázky: 21100017
Body: 4

Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:


A) Má přednost v jízdě před ostatními vozidly, přitom není povinen dát znamení o změně směru jízdy vlevo, protože projíždí křižovatkou po hlavní pozemní komunikaci, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména riziku smyku na zasněžené vozovce.
B) Má přednost v jízdě před ostatními vozidly, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména riziku smyku na zasněžené vozovce. Přitom dává znamení o změně směru jízdy vlevo.
C) Musí dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména riziku smyku na zasněžené vozovce.


Otázka číslo 11
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06050352
Body: 2

Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:


A) Vlevo, včas a v dostatečné míře.
B) Vlevo, minimálně 10 m před místem, kde se budou míjet.
C) Vpravo, včas a v dostatečné míře.


Otázka číslo 12
Kapitola: 7
Číslo otázky: 06060028
Body: 2

Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:


A) Údaje o řidičském oprávnění v něm uvedené neodpovídají skutečnosti.
B) Kterýkoli z údajů v něm zapsaných neodpovídá skutečnosti.
C) V něm není uveden údaj o nejbližším termínu pravidelné lékařské prohlídky.


Otázka číslo 13
Kapitola: 3
Číslo otázky: 06060402
Body: 2

Častou příčinou těžkých nehod na dálnici je:


A) Únava pramenící z nedostatečného odpočinku a následný mikrospánek řidiče.
B) Pomalá jízda.
C) Jízda v jízdním pruhu pro pomalá vozidla.


Otázka číslo 14
Kapitola: 5
Číslo otázky: 08110269
Body: 4

Jak se zachováte v této dopravní situaci?


A) Pojedu stejnou rychlostí jako doposud. Autobus, který zastavil v zastávce, není důvodem ke zvýšené opatrnosti v jízdě.
B) Snížím rychlost jízdy. Musím počítat s náhlým vstoupením do vozovky osob, které vystupují z autobusu.
C) Musím zastavit za autobusem a počkat než vyjede ze zastávky. Potom mohu pokračovat v jízdě.


Otázka číslo 15
Kapitola: 3
Číslo otázky: 06060458
Body: 2

Používání ochranné výstroje jako rukavic, bot a vhodného oblečení:


A) Může u posádky motocyklu výrazně snížit zdravotní následky dopravní nehody.
B) Je zákonnou podmínkou účasti řidiče motocyklu v silničním provozu.
C) Je doporučováno jen pro jízdu na motocyklu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.


Otázka číslo 16
Kapitola: 4
Číslo otázky: 06050217
Body: 1

Tato dopravní značka:


A) Upozorňuje na křižovatku, kde na rozdíl od svého předcházejícího průběhu již není pozemní komunikace hlavní a uplatňuje se zde ustanovení o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava.
B) Upozorňuje předem na křižovatku, kde je přednost v jízdě upravena dopravními značkami.
C) Upozorňuje na jednokolejný železniční přejezd. Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.


Otázka číslo 17
Kapitola: 5
Číslo otázky: 10110010
Body: 4

Řidič vozidla z výhledu


A) projede křižovatkou jako první.
B) dává přednost v jízdě tramvaji č. 1.
C) projede křižovatkou jako poslední.


Otázka číslo 18
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060344
Body: 2

Řidič motorového vozidla, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg, smí v obci zastavit a stát:


A) I kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě, pokud tím není ohrožena bezpečnost a plynulost provozu.
B) I kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace; ve druhé řadě smí zastavit pouze řidič vozidla taxislužby.
C) Pouze vpravo ve směru jízdy rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace a co nejblíže k němu; řidič vozidla taxislužby smí zastavit i v druhé řadě.


Otázka číslo 19
Kapitola: 2
Číslo otázky: 21100009
Body: 2

Řidič vozidla z výhledu při objíždění označené překážky v provozu:


A) nesmí omezit cyklistu jedoucího ve vyhrazeném jízdním pruhu.
B) může omezit cyklistu jedoucího ve vyhrazeném jízdním pruhu.


Otázka číslo 20
Kapitola: 3
Číslo otázky: 06040174
Body: 2

Ve výhledu z motorového vozidla vidíte děti, které si hrají na chodníku. Jak se zachováte?


A) Budete s ohledem na možné vběhnutí dětí do vozovky připraven(-a) brzdit a podle okolností snížíte rychlost jízdy.
B) Protože jsou děti na chodníku, nemáte důvod ke zvýšení opatrnosti ani ke změně způsobu jízdy.
C) Z dostatečné vzdálenosti upozorníte hrající si děti na možné nebezpečí zvukovým výstražným znamením.


Otázka číslo 21
Kapitola: 8
Číslo otázky: 11020006
Body: 1

U dopravní nehody s poraněním voláme jako první:


A) hasiče (150)
B) policii (158)
C) záchrannou službu (155)


Otázka číslo 22
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060326
Body: 2

Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí:


A) V pravém jízdním pruhu; v ostatních jízdních pruzích mohou jet pouze vozidla, jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.
B) V pravém jízdním pruhu; v ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
C) V kterémkoli jízdním pruhu; je-li to však nutné, musí být pro rychleji jedoucí vozidla uvolněn levý krajní jízdní pruh.


Otázka číslo 23
Kapitola: 2
Číslo otázky: 08080020
Body: 2

Řidiči motorových vozidel mohou vjet do vyznačeného středního pruhu pozemní komunikace:


A) Kdykoliv, pokud tramvaj neomezí v jízdě nebo jej užít k předjíždění tramvaje, která stojí v zastávce.
B) Při předjíždění pomaleji jedoucích motorových vozidel, ale musí dávat včas znamení o změně směru jízdy.
C) Pouze tehdy, pokud je to nutné k objíždění, odbočování nebo vjíždění na pozemní komunikaci.


Otázka číslo 24
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060097
Body: 2

Podél tramvaje se jezdí:


A) Vpravo i vlevo, pokud je tramvajový pás ve stejné úrovni s vozovkou.
B) Vpravo; vlevo smí řidič jet v případě, stojí-li tramvaj v zastávce.
C) Vpravo, pokud není dopravní značkou "Objíždění tramvaje" povolena jízda vlevo.


Otázka číslo 25
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060096
Body: 2

Kdy smíte při jízdě s motorovým vozidlem, které je vybaveno světly pro denní svícení, těmito světly svítit?


A) Pouze při nesnížené viditelnosti, a to bez současného použití obrysových světel.
B) Při nesnížené viditelnosti samostatně a při současném použití obrysových světel i při snížené viditelnosti.
C) Pouze v době od 6.00 hodin do 20.00 hodin a jen při současném použití obrysových světel.


Legenda

10 otázek z kapitoly 2
- Znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích

4 otázky z kapitoly 3
- Znalost zásad bezpečné jízdy a ovládání vozidla

3 otázky z kapitoly 4
- Znalost dopravních značek, světelných a akustických signálů, výstražných světel, speciálních označení vozidel a osob, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace včetně náležitého chování řidiče, jež odpovídá jejich významu

3 otázky z kapitoly 5
- Schopnost řešení dopravních situací

2 otázky z kapitoly 6
- Znalost předpisů o podmínkách provozu vozidel na pozemních

2 otázky z kapitoly 7
- Znalost předpisů souvisejících s provozen na pozemních komunikacích

1 otázka z kapitoly 8
- Znalost zdravotnické přípravy

5 otázek z kapitoly 9
- zraková zkouška -> zvlášť