25 náhodných otázek

Otázka číslo 1
Kapitola: 3
Číslo otázky: 06050495
Body: 2

Čím je rychlost jízdy motocyklu vyšší:


A) Tím lépe lze projíždět zatáčky o malém poloměru.
B) Tím více v zatáčkách natáčíme řídítka.
C) Tím více musí být v zatáčce motocykl naklopen.


Otázka číslo 2
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060153
Body: 2

Při čerpání pohonných hmot mají přednost:


A) Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy; přitom nepoužívají zvláštních výstražných znamení.
B) Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy; k upozornění ostatních řidičů však musejí použít zvláštních výstražných znamení.
C) Řidiči vozidel hromadné dopravy osob, např. autobusů, a řidiči nákladních vozidel.


Otázka číslo 3
Kapitola: 7
Číslo otázky: 06050431
Body: 2

Od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, je oprávněn vybrat kauci:


A) Policista.
B) Policista a strážník obecní policie.
C) Policista, strážník obecní policie a celník ve stejnokroji.


Otázka číslo 4
Kapitola: 5
Číslo otázky: 06060324
Body: 4

Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?


A) Červené vozidlo má přednost v jízdě před modrým.
B) Modré vozidlo má přednost v jízdě před červeným.
C) Jako první projede křižovatkou rychleji jedoucí vozidlo.


Otázka číslo 5
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060327
Body: 2

Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?


A) Ano.
B) Ne.


Otázka číslo 6
Kapitola: 2
Číslo otázky: 10060029
Body: 2

Nemotorové vozidlo je:


A) Pouze přípojné a potahové vozidlo.
B) Pouze ruční vozík nebo jízdní kolo.
C) Přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo.


Otázka číslo 7
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060188
Body: 2

Motorové vozidlo musí mít za jízdy:


A) Zavřena boční okna.
B) Vždy rozsvícena všechna světla.
C) Rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.


Otázka číslo 8
Kapitola: 4
Číslo otázky: 06060407
Body: 1

Ve vyobrazené situaci:


A) Musí řidič přizpůsobit jízdu s předpokladem, že za horizontem bude snižovat rychlost jízdy nebo zastavovat před přechodem pro chodce.
B) Musí řidič snížit rychlost jízdy, neboť je upozorněn dopravní značkou na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným.
C) Musí řidič snížit rychlost jízdy z důvodu umělé nerovnosti na vozovce, jejímž účelem je zejména snížení rychlosti jedoucích vozidel.


Otázka číslo 9
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060393
Body: 2

Jízdní pruh, do kterého hodlá přejet řidič vozidla z výhledu, se nazývá:


A) Připojovací pruh.
B) Odbočovací pruh.
C) Průběžný pruh.


Otázka číslo 10
Kapitola: 6
Číslo otázky: 06060015
Body: 1

Historické vozidlo:


A) Nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřeby.
B) Nesmí být bez povolení Policie ČR provozováno na pozemních komunikacích.
C) Lze na pozemních komunikacích provozovat bez jakéhokoli omezení.


Otázka číslo 11
Kapitola: 6
Číslo otázky: 06060455
Body: 1

Lhůta pro přistavení silničního motorového vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá:


A) V závislosti na počtu ujetých kilometrů od poslední pravidelné technické prohlídky.
B) Ode dne zakoupení vozidla nebo převedení vozidla na jinou osobu.
C) Ode dne zaregistrování vozidla v registračním místě a dále od data pravidelné technické prohlídky, zapsaného v technickém průkazu vozidla.


Otázka číslo 12
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060150
Body: 2

Nesvítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí řidič ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí:


A) Nejvýše 30 km/h.
B) Nejvýše 50 km/h.
C) Nejméně 30 km/h.


Otázka číslo 13
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06050607
Body: 2

Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy jezdí:


A) V levém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
B) V pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
C) V kterémkoli jízdním pruhu, jestliže tím není ohrožena plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.


Otázka číslo 14
Kapitola: 8
Číslo otázky: 09040018
Body: 1

Při úrazu hlavy nejvíce poraněného ohrožuje:


A) Viditelné krvácení.
B) Následné bezvědomí.
C) Zlomeniny kostí lebky.


Otázka číslo 15
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060177
Body: 2

Při přepravě živých zvířat:


A) Nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
B) Musí být u vozidel i za nesnížené viditelnosti rozsvícena jen potkávací světla.
C) Musí být vozidlo vybaveno zvláštními výstražnými světly oranžové barvy.


Otázka číslo 16
Kapitola: 5
Číslo otázky: 06050524
Body: 4

Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou?


A) 1. Vaše vozidlo, 2. modré protijedoucí vozidlo, 3. oranžové nákladní vozidlo.
B) 1. Vaše vozidlo, 2. oranžové nákladní vozidlo, 3. modré protijedoucí vozidlo,
C) 1. modré protijedoucí vozidlo, 2. Vaše vozidlo, 3. oranžové nákladní vozidlo.


Otázka číslo 17
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060152
Body: 2

V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:


A) Seřizovat motor vozidla.
B) Zdržovat se déle, než je nezbytně nutné.
C) Opravovat vozidlo.


Otázka číslo 18
Kapitola: 7
Číslo otázky: 06060491
Body: 2

Závadou ve sjízdnosti dálnice se rozumí taková změna v její sjízdnosti, kterou:


A) Nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dálnice a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
B) Řidič nemohl zjistit z dopravního zpravodajství.
C) Kterou vyvolal hustý provoz na dálnici.


Otázka číslo 19
Kapitola: 3
Číslo otázky: 06060295
Body: 2

Před vjetím na krajnici:


A) Je nutné se přesvědčit, že krajnice je dostatečně pevná a nedojde k jejímu utržení.
B) Stačí snížit rychlost jízdy.
C) Není nutné se přesvědčit, že krajnice je dostatečně pevná, neboť je součástí pozemní komunikace.


Otázka číslo 20
Kapitola: 2
Číslo otázky: 11080006
Body: 2

Nesmět omezit znamená:


A) povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo.
B) povinnost řidiče předjíždět vždy pouze vlevo.
C) povinnost řidiče užívat pouze potkávací světla.


Otázka číslo 21
Kapitola: 3
Číslo otázky: 10040030
Body: 2

Za kombinovanou dopravu se považuje systém přepravy při kterém:


A) je zboží přepravováno v jedné a téže přepravní jednotce, využije se též železniční a vodní doprava.
B) osoby využívají různých druhů dopravních prostředků, např. autobusu nebo vlaku.
C) se jedná o dopravní obslužnost území ve vnitrostátní silniční dopravě.


Otázka číslo 22
Kapitola: 4
Číslo otázky: 06060166
Body: 1

Tato dopravní značka zakazuje vjezd:


A) Osobních vozidel a motocyklů.
B) Všech motorových vozidel.
C) Všech motorových i nemotorových vozidel.


Otázka číslo 23
Kapitola: 4
Číslo otázky: 06060313
Body: 1

Nejbližší dopravní značka:


A) Platí pro všechny následující křižovatky v přímém směru, pokud její platnost není ukončena dopravní značkou "Konec hlavní pozemní komunikace".
B) Platí jen pro nejbližší křižovatku.
C) Platí pro všechny křižovatky na území obce, které je označeno příslušnou dopravní značkou.


Otázka číslo 24
Kapitola: 3
Číslo otázky: 08120021
Body: 2

Jaké nebezpečí hrozí při jízdě s motocyklem na mokré dlažbě?


A) Zvýšený sklon k blokování kol při brzdění.
B) Žádné, pokud mají pneumatiky potřebnou hloubku dezénu.
C) Žádné. Na dlažbě je motocykl stabilnější.


Otázka číslo 25
Kapitola: 5
Číslo otázky: 06060246
Body: 4

Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí můžete jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?


A) Nejvýše 30 km/h.
B) Nejvýše 50 km/h.
C) Nejvýše 90 km/h.


Legenda

10 otázek z kapitoly 2
- Znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích

4 otázky z kapitoly 3
- Znalost zásad bezpečné jízdy a ovládání vozidla

3 otázky z kapitoly 4
- Znalost dopravních značek, světelných a akustických signálů, výstražných světel, speciálních označení vozidel a osob, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace včetně náležitého chování řidiče, jež odpovídá jejich významu

3 otázky z kapitoly 5
- Schopnost řešení dopravních situací

2 otázky z kapitoly 6
- Znalost předpisů o podmínkách provozu vozidel na pozemních

2 otázky z kapitoly 7
- Znalost předpisů souvisejících s provozen na pozemních komunikacích

1 otázka z kapitoly 8
- Znalost zdravotnické přípravy

5 otázek z kapitoly 9
- zraková zkouška -> zvlášť