25 náhodných otázek

Otázka číslo 1
Kapitola: 3
Číslo otázky: 08120032
Body: 2

Je zapotřebí být opatrný, pokud řídíte poprvé vozidlo,které neznáte?


A) Ano. Nevíte jak vozidlo reaguje např. při brzdění.
B) Ano. Pouze pokud je vozidlo je na jiný typ paliva.
C) Ne. Každé vozidlo se ovládá stejně.


Otázka číslo 2
Kapitola: 8
Číslo otázky: 11020009
Body: 1

Při umělém dýchání z plic do plic u dospělého:


A) dýchám frekvencí alespoň 20 vdechů/min a vždy se snažím o co největší vdech
B) dýchám úplně normálně frekvencí 6-8 vdechů/min, bez extrémního nádechu a vdechu do poraněného
C) vdechuji do plic poraněného jen obsah vzduchu ve svých ústech


Otázka číslo 3
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06040277
Body: 2

Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen:


A) Neprodleně zastavit vozidlo.
B) Neprodleně zastavit vozidlo, jen pokud došlo ke zranění nebo usmrcení osob.
C) Neprodleně zastavit vozidlo, jen pokud došlo při této nehodě ke škodě na majetku převyšující částku 50 000 Kč nebo ke zranění nebo usmrcení osob.


Otázka číslo 4
Kapitola: 3
Číslo otázky: 06050605
Body: 2

Při dvojnásobném zvýšení rychlosti působí na řidiče i motocykl v zatáčce:


A) Přibližně dvojnásobná odstředivá síla.
B) Přibližně čtyřnásobná odstředivá síla.
C) Odstředivá síla, která se nemění.


Otázka číslo 5
Kapitola: 3
Číslo otázky: 10040030
Body: 2

Za kombinovanou dopravu se považuje systém přepravy při kterém:


A) je zboží přepravováno v jedné a téže přepravní jednotce, využije se též železniční a vodní doprava.
B) osoby využívají různých druhů dopravních prostředků, např. autobusu nebo vlaku.
C) se jedná o dopravní obslužnost území ve vnitrostátní silniční dopravě.


Otázka číslo 6
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060175
Body: 2

Před čerpáním pohonných hmot musí řidič:


A) Zastavit motor a vypnout zapalování; to neplatí pro řidiče vozidel se vznětovým motorem.
B) Vždy vozidlo zajistit proti pohybu zabrzděním a zařazením rychlostního stupně.
C) Zastavit motor a vypnout zapalování.


Otázka číslo 7
Kapitola: 4
Číslo otázky: 06060170
Body: 1

Do úseku pozemní komunikace označeného touto dopravní značkou je dovoleno vjet:


A) Jen nemotorovým vozidlům a motocyklům bez postranního vozíku.
B) Jen vozidlům určeným k přepravě osob, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3.500 kg.
C) Jen nemotorovým vozidlům.


Otázka číslo 8
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060127
Body: 2

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:


A) Řidič ani přepravovaná osoba nesmí kouřit ani zacházet s otevřeným ohněm. Nezávislé topení nepojízdného vozidla musí v tunelu být vypnuto.
B) Řidič ani přepravovaná osoba nesmí kouřit ani zacházet s otevřeným ohněm. Nezávislé topení nepojízdného vozidla může v tunelu zůstat zapnuto.
C) Řidič ani přepravovaná osoba nesmí zacházet s otevřeným ohněm, kouřit mohou pouze na místech k tomu určených. Nezávislé topení nepojízdného vozidla může v tunelu zůstat zapnuto.


Otázka číslo 9
Kapitola: 6
Číslo otázky: 08120028
Body: 1

Výrobce motorů, systémů a zařízení k pohonu vozidel:


A) Předepisuje pohonné hmoty, provozní hmoty a maziva používané k provozu silničních motorových vozidel.
B) Doporučuje pohonné hmoty a provozní hmoty používané v provozu silničních motorových vozidel.
C) Neurčuje pohonné hmoty a provozní hmoty používané v provozu silničních motorových vozidel.


Otázka číslo 10
Kapitola: 3
Číslo otázky: 06050492
Body: 2

Jaké důsledky mohou mít síly působící na náklad při průjezdu zatáčkou?


A) Nedostatečně upevněný náklad se může v zatáčce vysypat nebo posunout.
B) V zatáčce získává vozidlo větší stabilitu v důsledku vyšší hmotnosti.
C) Průjezd zatáčkou nemá žádný vliv na náklad.


Otázka číslo 11
Kapitola: 2
Číslo otázky: 11080026
Body: 2

Povinnost nesmět ohrozit a nesmět omezit se vztahuje


A) pouze na řidiče.
B) na všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích, kterým je tato povinnost stanovena zákonem.
C) pouze na chodce.


Otázka číslo 12
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060192
Body: 2

Řidič nesmí kouřit:


A) Jen při jízdě na jízdním kole.
B) Při řízení nákladního automobilu.
C) Při jízdě na motocyklu, na mopedu a na jízdním kole.


Otázka číslo 13
Kapitola: 7
Číslo otázky: 06060011
Body: 2

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení poškození řidičského průkazu:


A) Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu.
B) Mezinárodní řidičský průkaz.
C) Duplikát řidičského průkazu.


Otázka číslo 14
Kapitola: 4
Číslo otázky: 06050260
Body: 1

Označte správný význam značky:


A) Zakazuje zastavení tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích jako je např. stojící kolona vozidel apod.
B) Zakazuje stání, tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu.
C) Ukončuje platnost zákazu stání.


Otázka číslo 15
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060140
Body: 2

Při čerpání pohonných hmot mají přednost:


A) Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy; přitom nepoužívají zvláštních výstražných znamení.
B) Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy; k upozornění ostatních řidičů však musejí použít zvláštních výstražných znamení.
C) Řidiči vozidel hromadné dopravy osob, např. autobusů, a řidiči vozidel přepravujících zboží, které podléhá rychlé zkáze.


Otázka číslo 16
Kapitola: 5
Číslo otázky: 06040205
Body: 4

Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?


A) Ano.
B) Ne.


Otázka číslo 17
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06050594
Body: 2

V pěší zóně:


A) Smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce.
B) Mohou chodci užít k chůzi pouze chodníku, a kde chodník není, užijí levou krajnici či levý okraj vozovky.
C) Mohou chodci užít k chůzi pouze chodníku, a kde chodník není, mohou užít pozemní komunikaci v celé šířce.


Otázka číslo 18
Kapitola: 5
Číslo otázky: 06050306
Body: 4

Ve vyobrazené situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Jak se zachováte?


A) Dám přednost vozidlu přijíždějícímu zprava.
B) Projedu křižovatkou jako první.
C) Musím odbočit vpravo.


Otázka číslo 19
Kapitola: 4
Číslo otázky: 21100006
Body: 1

Tato dopravní značka označuje:


A) parkoviště na kruhovém objezdu.
B) placené parkoviště s parkovacím automatem na mince.
C) parkoviště, na kterém řidič musí ve vozidle viditelně umístit kotouč nastavením začátku stání.


Otázka číslo 20
Kapitola: 2
Číslo otázky: 10060039
Body: 2

Motorové vozidlo:


A) je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus.
B) je vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou, ne však trolejbus.
C) je vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a tramvaj.


Otázka číslo 21
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06060181
Body: 2

Z jedoucího vozidla dává policista ve stejnokroji znamení k zastavení vozidla:


A) Zapínáním potkávacích nebo dálkových světel.
B) Zvukovým výstražným znamením a zapnutím zařízení umožňujícího výstražnou funkci směrových světel.
C) Kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem, popřípadě rozsvícením nápisu "STOP".


Otázka číslo 22
Kapitola: 2
Číslo otázky: 06050315
Body: 2

Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy přečnívá:


A) Vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm.
B) Vnější obrys motorového vozidla nebo jízdní soupravy o více než 20 cm.
C) Vnější okraj obrysových světel o více než 20 cm.


Otázka číslo 23
Kapitola: 5
Číslo otázky: 21100010
Body: 4

Na uvedené křižovatce řidič vozidla z výhledu:


A) Smí odbočit vpravo, přitom musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru.
B) Je doplňkovou zelenou šipkou informován o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava.
C) Nemusí se při odbočení vpravo řídit světelnými signály, neboť těmto je nadřazena přenosná svislá dopravní značka „Práce na silnici“, která informuje o poruše světelných signálů.


Otázka číslo 24
Kapitola: 7
Číslo otázky: 06050342
Body: 2

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje:


A) Na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.
B) Na škodu způsobenou pouze provozovatelem tohoto vozidla a jeho rodinnými příslušníky.
C) Na škodu způsobenou výlučně provozovatelem tohoto vozidla.


Otázka číslo 25
Kapitola: 6
Číslo otázky: 06060443
Body: 1

Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:


A) Která jsou pro danou kategorii předepsána a povolena.
B) Která jsou pevně spojena s vozidlem, bez ohledu na jejich počet, barvu a umístění.
C) Jejichž činnost je signalizována kontrolkou.


Legenda

10 otázek z kapitoly 2
- Znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích

4 otázky z kapitoly 3
- Znalost zásad bezpečné jízdy a ovládání vozidla

3 otázky z kapitoly 4
- Znalost dopravních značek, světelných a akustických signálů, výstražných světel, speciálních označení vozidel a osob, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace včetně náležitého chování řidiče, jež odpovídá jejich významu

3 otázky z kapitoly 5
- Schopnost řešení dopravních situací

2 otázky z kapitoly 6
- Znalost předpisů o podmínkách provozu vozidel na pozemních

2 otázky z kapitoly 7
- Znalost předpisů souvisejících s provozen na pozemních komunikacích

1 otázka z kapitoly 8
- Znalost zdravotnické přípravy

5 otázek z kapitoly 9
- zraková zkouška -> zvlášť